Naar het VODe overstap van De Bras naar het voortgezet onderwijs

{Versie september 2022}
 

In het jaar van de schoolverlaters krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt. 

Wat zijn de regels voor het schooladvies?  
Op De Bras worden de schooladviezen in december 2022 door de mentor besproken met ouders/verzorgers en het kind. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken. Alle kinderen maken in dit laatste schooljaar in april/mei 2023 een verplichte eindtoets: Op De Bras is dit de DIA eindtoets. De uitslag hiervan geldt als een tweede gegeven. 

Totstandkoming schooladvies op De Bras 
In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij met de volgtoetsen van DIA.  De uitslagen van diverse meetmomenten worden op de bordfoliogesprekken met u besproken. Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind.  
In september 2022 is bij een deel van de kinderen het Drempelonderzoek afgenomen. Deze toets geeft een indicatie van de cognitieve capaciteiten op dat moment van de leerlingen en genereert een niveau-indicatie.  
Mogelijk wordt er besloten om ook het capaciteitenonderzoek NIO of ADIT af te nemen bij enkele kinderen. Hierover wordt u verder geïnformeerd door de eigen mentor in oktober 2022. 

Op De Bras zijn de schoolverlaters verdeeld over 3 familiegroepen met een eigen mentor. Daarnaast zien de andere mentoren van Braswereld onze schoolverlaters tijdens verschillende momenten op de dag. Samen met alle mentoren van Braswereld en de IB-er bespreken we begin december alle gegevens en komen samen tot een weloverwogen schooladvies voor ieder kind.  

Het is goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind.  Hierbij gebruiken we de volgende informatie; 

 • In november stellen de familiegroepmentoren van de schoolverlaters een advies op gebaseerd op de basisvaardigheden rekenen en taal. Er wordt onder andere gekeken naar: 

 • Niveau en capaciteiten, probleemoplossend vermogen, interesse en motivatie; 

 • Werkhouding, inzet, tempo, aanpak, doorzettingsvermogen, huiswerkattitude, betrokkenheid;  

 • Vaardigheden, concentratie, zelfstandigheid, samenwerking. 

 • De familiegroep mentor stelt tevens een advies op gebaseerd op de totale ontwikkeling van het kind. 

 • Het kind wordt door de familiegroep mentor uitgenodigd voor een gesprek waarin het de eigen mening, verwachtingen en visie over zijn/haar functioneren en toekomst met de familiegroep mentor bespreekt. 

 • Al de bovenstaande informatie wordt aangevuld met de informatie vanuit ons kindvolgsysteem Looqin, het DIA leerlingvolgsysteem, eventueel afgenomen metingen zoals het Drempelonderzoek of een capaciteitenonderzoek. Dit alles wordt opgenomen in een format per kind. 

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo  
U ontvangt in december het  schooladvies, zodat u zich tijdig kunnen oriënteren op een passende vo-school. Bij dit schooladvies zit een scholenlijst, met alle vo-scholen. De scholenlijst bevat vo-scholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies, binnen de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. Omdat De Bras op de grens met bijvoorbeeld Pijnacker, Delft en zelfs Zoetermeer ligt, zijn ook de vo-scholen aldaar een goede optie om op te oriënteren. 
Tijdens de adviesgesprekken in december zullen we met u bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Hierna maken de ouders met hun kind een voorkeurslijst. Het advies is om minimaal 6 scholen in te vullen, om de kans op een plek te vergroten. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd. 

Onderwijskundig rapport & overdracht 
Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een kind wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en De Bras het niet eens zijn over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen. 

In het onderwijskundig rapport zullen wij richting de VO scholen altijd benadrukken graag telefonisch contact te willen. Na de aannameperiode is er een Haaglanden uitwisselingsmarkt waarin wij de kinderen “warm overdragen” naar de vo-school.   

Eindtoets en schooladvies  
Doet uw kind in april/mei 2022 het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan in de heroverweging besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft niet! We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen.  Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een andere school.  Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde. 

Een aantal data op een rijtje 

 • september 2022: afname Drempeltoets 

 • oktober en november 2022: eventueel capaciteitenonderzoek bij een enkel kind 

 • November en december 2022: bezoeken voorgezet onderwijs scholen met de groep. We volgen dan een aantal lessen. 

 • Vanaf 7 december 2022: de school organiseert schooladviesgesprekken om met de ouders te spreken over het schooladvies.  

 • 9 januari t/m 10 februari 2023: oriëntatie voortgezet onderwijs - ouders en kinderen bezoeken open dagen van het voortgezet onderwijs op basis van het voorlopig advies. 

 • januari 2023: u wordt uitgenodigd om een account aan te maken in het aanmeldsysteem Onderwijs Transparant. Hiermee kunt u uw kind aanmelden en ontvangt u berichten over de aanmelding en toelating van uw kind.  

 • 10 februari 2023: als u uw kind met een papieren formulier wilt aanmelden (en niet digitaal) dan ontvangt u op vrijdag 10 februari het aanmeldformulier met voorkeurslijst.  

 • 11 t/m 24 februari 2023: aanmelding voortgezet onderwijs. Het is toegestaan om uw kind bij meerdere scholen aan te melden: bij de eerste school van aanmelding levert u de voorkeurslijst in met namen van scholen welke bij uitloting een volgende keuze worden. 

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar; 
https://www.devogids.nl/ 
https://www.bovohaaglanden.nl/  
https://scholenopdekaart.nl/  
https://scholenwijzer.denhaag.nl/ 
https://www.volgasnaardebrugklas.nl/ 

Basisschool De Bras en BOVO Haaglanden - schoolverlaters jaarkalender 2022-2023
Presentatie SVL informatiebijeenkomst - 2022
Aanmeldprocedure Infographic 2022-2023