Naar het VODe overstap van De Bras naar het voortgezet onderwijs

{Versie september 2023}
 

Let op! De inschrijfperiode is aangepast en start al op 18 maart.
 

In het jaar dat uw kind schoolverlater is, krijgt het een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op De Bras tot stand komt.

Basisonderwijs - Voortgezet onderwijs (BOVO) Haaglanden 
Op basis van de wet- en regelgeving en de regionale, bestuurlijke afspraken ontwikkelt BOVO Haaglanden elk jaar de BOVO-procedure en voert deze samen met de scholen uit. Ons handelen is conform de procedure zoals BOVO Haaglanden deze heeft opgesteld. 

De totstandkoming van het basisschooladvies
In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt.  Op onze school werken wij met de volgtoetsen van Dia-taal.  De uitslagen hiervan worden tijdens de bordfoliogesprekken met u besproken. Ouders en kind worden op dit gesprek uitgenodigd door de mentor. 

Samen met alle mentoren van Braswereld en de IB-er bespreken we in juni van het schooljaar waarin uw kind in leerjaar 7 zit, alle gegevens van uw kind en komen we tot een uitstroomverwachting. Deze uitstroomverwachting en bijpassende actiepunten worden besproken op het bordfoliogesprek aan het eind van leerjaar 7. Ouders en kind worden op dit gesprek uitgenodigd door de mentor. 

Aan het begin van het schoolverlatersjaar wordt bij een deel van de kinderen het Drempelonderzoek afgenomen. Deze toets geeft een indicatie van de cognitieve capaciteiten van de leerling op dat moment en genereert een niveau-indicatie.  

Mogelijk wordt er besloten om ook het capaciteitenonderzoek NIO of ADIT af te nemen bij enkele kinderen.  Indien we bij uw kind een Drempelonderzoek of een capaciteitenonderzoek adviseren, wordt hierover voorafgaand contact opgenomen met u. 

In november wordt een bordfoliogesprek gepland met ouders, kind en de eigen mentor. In dit gesprek kijken we naar de voortgang van actiepunten die eerder zijn vastgesteld en hoe de ontwikkeling zich voortzet.  

In december van het schoolverlatersjaar komen de mentoren terug bij elkaar om met elkaar het voorlopig basisschooladvies vast te stellen. Dit advies wordt in januari besproken met ouders en kind. Ouders en kind worden op dit gesprek uitgenodigd door de mentor. 

Voor het totale beeld van de ontwikkeling van uw kind kijken wij niet alleen naar de toetsen. In het vaststellen van het voorlopig schooladvies gebruiken wij eveneens de volgende informatie; 

 • De basisvaardigheden rekenen en taal. Er wordt onder andere gekeken naar: 

  • Niveau en capaciteiten, probleemoplossend vermogen, interesse en motivatie; 

  • Werkhouding, inzet, tempo, aanpak, doorzettingsvermogen, huiswerkattitude, betrokkenheid;  

  • Vaardigheden, concentratie, zelfstandigheid, samenwerking. 

 • De mentor stelt tevens een advies op gebaseerd op de totale ontwikkeling van het kind. 

 • In het najaar wordt uw kind door de eigen mentor uitgenodigd voor een gesprek waarin het de eigen mening, verwachtingen en visie over zijn/haar functioneren en toekomst met de familiegroep mentor bespreekt. 

 • Al de bovenstaande informatie wordt aangevuld met de informatie vanuit ons kindvolgsysteem Looqin, het DIA leerlingvolgsysteem, eventueel afgenomen metingen zoals het Drempelonderzoek of een capaciteitenonderzoek. Dit alles wordt opgenomen in een format per kind. 

Doorstroomtoets, heroverwegen en definitief schooladvies 
Alle schoolverlaters in Nederland maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets (voorheen eindtoets). Deze toets geeft een onafhankelijk advies over het schoolniveau dat het best bij de leerling past en is daarmee een tweede objectief gegeven naast het door ons gegeven schooladvies. Op De Bras maken wij gebruik van de DIA doorstroomtoets.  

In maart wordt de uitslag van de doorstroomtoets bekendgemaakt aan de scholen. Als de uitslag van de doorstroomtoets hoger is dan het eerder gegeven voorlopig schooladvies, dan is de basisschool verplicht om het voorlopig schooladvies bij te stellen, tenzij dit niet in het belang is van het kind.  Naar beneden bijstellen mag niet, dus als de doorstroomtoets een gelijk of lager advies geeft dan het voorlopig schooladvies, dan blijft dit ongewijzigd. Eventueel heroverwegen wordt altijd met ouders besproken.  

De doorstroomtoets geeft altijd een uitslag met een dubbel advies. Dit betekent dat als een leerling een vmbo-tl advies heeft en op de doorstroomtoets vmbo-tl/havo scoort, dit advies opgehoogd moet worden naar vmbo-tl/havo tenzij dit niet in het belang van de leerling is. Heeft de leerling een vmbo-tl/havo of een havo advies, met toets score vmbo-tl/havo, dan blijft het advies ongewijzigd. 

Voor de meeste kinderen is geen bijstelling nodig en is het vaststellen van het definitieve schooladvies alleen een administratieve handeling. 

Ondersteuning bij de oriëntatie en aanmelding op het vo  
Met de uitstroomverwachting en later het voorlopig schooladvies kunt u zich oriënteren op een passende VO-school. Bij dit schooladvies zit een scholenlijst, met alle vo-scholen. De scholenlijst bevat vo-scholen, die passen bij het voorlopig schooladvies, binnen de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. Omdat De Bras op de grens met bijvoorbeeld Pijnacker, Delft en zelfs Zoetermeer ligt, zijn ook de vo-scholen aldaar een goede optie om op te oriënteren. 

De BOVO-regio, waarvoor deze procedure geldt, bestaat uit de scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Wilt u naar aan andere school, bijvoorbeeld in Delft, dan gelden er andere afspraken. 

Tijdens het adviesgesprek in januari zullen we met u bekijken welke scholen passen bij uw kind en het advies van uw kind. Hierna maken de ouders met hun kind een voorkeurslijst. Het advies vanuit BOVO Haaglanden is om bij het advies praktijkonderwijs en vmbo minimaal 4, bij havo minimaal 6 en bij vwo minimaal 8 scholen op de voorkeurslijst te zetten. Dit vergroot de kansen op een plek in de eerste ronde. Het is geen plaatsingsgarantie. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd. 

Eind maart melden alle kinderen zich aan voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Vanaf dit schooljaar / schooljaar 2023 – 2024 is de periode tussen de afgifte van het voorlopig schooladvies en de afname van de doorstroomtoets korter. Dat zorgt ervoor dat de meting van de taal- en rekenvaardigheden van de leerlingen niet veel meer kan veranderen, bijvoorbeeld door toetstraining. Dat levert ook een bijdrage aan gelijke kansen voor elke leerling. 

Ouders/verzorgers maken een eigen inlog aan bij BOVO  Haaglanden . Hier vult u het aanmeldformulier in. U vult aan met de voorkeurslijst met verschillende scholen in volgorde van belangrijkheid. Zorg dat u goed nakijkt of alles klopt. Dan gaat u akkoord met de voorwaarden en klikt u op definitief maken. Hiermee is uw kind u op alle scholen van voorkeur aangemeld.   

U mag uw kind in verschillende regio’s tegelijk aanmelden, maar dat moet dan wel in elke regio apart. U kunt uw kind dus niet binnen onze Haaglanden-regio aanmelden op een school in Delft. Daarvoor moet u naar de school in Delft. Als uw kind daardoor op meerdere scholen wordt toegelaten, wilt u dan snel daarna een keuze maken? Dan kan een ander kind het vrijgekomen plekje krijgen. 

Communicatie met het vo 
Alle informatie over de ontwikkeling en de totstandkoming van het definitieve schooladvies van uw kind worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. Hierin staat alle informatie die de middelbare school nodig heeft om uw kind een goede plek te kunnen bieden. Bijvoorbeeld toetsuitslagen en of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Ouders krijgen de gelegenheid om het OKR in te zien. Als u wilt, kunt u uw mening dan nog toevoegen, bijvoorbeeld over welke ondersteuning uw kind nodig heeft. 
In het onderwijskundig rapport zullen wij altijd benadrukken graag telefonisch contact te willen. Na de aannameperiode is er een Haaglanden uitwisselingsmarkt waarin wij de kinderen “warm overdragen” naar de vo-school. 

Na het aanmelden gaan de middelbare scholen aan de slag. Zij bekijken alle dossiers van alle leerlingen om te zien of de leerlingen toelaatbaar zijn. Sommige leerlingen hebben namelijk extra ondersteuning nodig, en niet alle scholen kunnen dezelfde extra hulp bieden. Voor sommige leerlingen blijkt dan dat een andere school misschien wel beter bij hem of haar past. Dit kost dus wel wat tijd.  

Als een school meer aanmeldingen krijgt dan dat zij plekken heeft, moet de school loten. Dit komt bij sommige (populaire) scholen vaak voor. Als dat zo is, zal de school eerst leerlingen plaatsen die voorrang hebben. Vervolgens worden de overige plekken onder de andere leerlingen verloot. Dit gebeurt anoniem en met een notaris.  
Wordt uw kind hier uitgeloot? Dat hoort u dat nog niet, maar dan gaat uw kind door naar de centrale loting en matching. Uw kind krijgt (anoniem en willekeurig) een lotnummer, waarmee het op een school zo hoog mogelijk op de voorkeurslijst geplaatst. 

Zodra de centrale loting en matching is geweest, ontvangen alle ouders bericht. 

Communicatie met ouders van uitgelote leerlingen 
In het toelatingsbesluit staat op welke school uw kind is toegelaten. Meestal is dat de school van eerste keuze, maar het kan ook een andere school van de voorkeurslijst zijn. In een enkel geval staat er dus dat uw kind is uitgeloot. We snappen dat dit een enorme teleurstelling is. Er is nog een tweede ronde om uw kind aan te melden, en ook daarna kunt u nog aanmelden (of van school veranderen). Niet alle scholen hebben nog plekken, maar er zijn zeker nog scholen waar uw kind meer dan welkom is! 

Een aantal data op een rijtje 

 • September 2023: afname Drempeltoets 

 • Oktober en november 2023: eventueel capaciteitenonderzoek bij een enkel kind.  

 • November 2023: bordfoliogesprek met ouder, kind en mentor.  

 • November en december 2023: wervingsactiviteiten op het VO. We bezoeken deze met de groep schoolverlaters. 

 • Januari 2024: Voorlopig schooladvies wordt gedeeld in een gesprek.  

 • 8 januari – 3 februari 2024: Oriëntatie voortgezet onderwijs - ouders en kinderen bezoeken open dagen van het voortgezet onderwijs op basis van het voorlopig advies. 

 • Februari 2024: afname doorstroomtoets 

 • 26 februari – 6 maart 2024: Bezoeken open dagen en maken voorkeurslijst van scholen. 

 • Uiterlijk 24 maart: Uitslag doorstroomtoets en vaststellen definitief basisschooladvies. 

 • 25 t/m 31 maart 2024: De aanmelding voortgezet onderwijs. Ouders vullen het aanmeldformulier en voorkeurslijst digitaal in.  

 • April/mei 2024: School van eerste keuze plaatst zoveel mogelijk leerlingen. Centrale loting en matching voor leerlingen die niet op school van eerste keuze zijn geplaatst. 

 • 15 mei 2024: Bericht van het VO aan ouders over plaatsing. 
   

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar; 

https://www.devogids.nl/ 

https://www.bovohaaglanden.nl/  

https://scholenopdekaart.nl/  

https://scholenwijzer.denhaag.nl/ 

https://www.volgasnaardebrugklas.nl/ 

Basisschool De Bras en BOVO Haaglanden - schoolverlaters jaarkalender 2023-2024
Presentatie SVL informatiebijeenkomst - 2023
Aanmeldprocedure Infographic 2023-2024