Naar het VO

De overstap van De Bras naar het voortgezet onderwijs oktober 2021 

In het jaar van de schoolverlaters krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt. Onderaan de tekst vindt u een aantal links naar handige documenten. 

Wat zijn de regels voor het schooladvies?

Op De Bras worden de schooladviezen in december 2021 door de mentor besproken met ouders/verzorgers en het kind. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken. Alle kinderen maken in dit laatste schooljaar in april/mei 2022 een verplichte eindtoets: Op De Bras is dit de DIA eindtoets. De uitslag hiervan geldt als een tweede gegeven. 

Totstandkoming schooladvies op De Bras

In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij met de volgtoetsen van DIA.  De uitslagen van diverse meetmomenten worden op de bordfoliogesprekken met u besproken. Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind. In november 2021 nemen we het capaciteitenonderzoek NIO af. Deze eindtoets geeft een indicatie van het niveau voor de middelbare school. Bij sommige kinderen zal ook het Drempelonderzoek worden afgenomen in deze maand. Deze toets geeft een indicatie van de cognitieve capaciteiten op dat moment van de leerlingen en genereert een niveau-indicatie. Op De Bras zijn de schoolverlaters verdeeld over 4 familiegroepen met een eigen mentor. Daarnaast zien de andere mentoren van Braseuropa en Braswereld onze schoolverlaters tijdens het aanbod in de middag. Samen met de mentoren van Braseuropa, Braswereld en de IB-er bespreken we eind begin december alle gegevens en komen samen tot een weloverwogen schooladvies voor ieder kind.Het is goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Hierbij gebruiken we de volgende informatie;

  • In november stellen de familiegroepmentoren van de schoolverlaters een advies op gebaseerd op de vakgebieden rekenen en taal. Er wordt onder andere gekeken naar:
    • Niveau en capaciteiten, probleemoplossend vermogen, interesse en motivatie;
    • Werkhouding, inzet, tempo, aanpak, doorzettingsvermogen, huiswerkattitude, betrokkenheid;
    • Vaardigheden, concentratie, zelfstandigheid, samenwerking.
  • De familiegroep mentor stelt tevens een advies op gebaseerd op de totale ontwikkeling van het kind.
  • Het kind wordt door de familiegroep mentor uitgenodigd voor een gesprek waarin het de eigen mening, verwachtingen en visie over zijn/haar functioneren en toekomst met de familiegroep mentor bespreekt.
  • Al deze informatie, met de informatie vanuit ons kindvolgsysteem Looqin en het DIA leerlingvolgsysteem, de NIO en een eventueel afgenomen Drempelonderzoek, wordt opgenomen in een format per kind.

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo

U ontvangt in december het  schooladvies, zodat u zich tijdig kunnen oriënteren op een passende vo-school. Bij dit schooladvies zit een scholenlijst, met alle vo-scholen. De scholenlijst bevat vo-scholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies, binnen de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. Omdat De Bras op de grens met bijvoorbeeld Pijnacker, Delft en zelfs Zoetermeer ligt, zijn ook de vo-scholen aldaar een goede optie om op te oriënteren.Tijdens de adviesgesprekken in december zullen we met u bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Hierna maken de ouders met hun kind een voorkeurslijst. Het advies is om minimaal 6 scholen in te vullen, om de kans op een plek te vergroten. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd. 

Onderwijskundig rapport & overdracht

Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een kind wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en De Bras het niet eens worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen. In het onderwijskundig rapport zullen wij altijd benadrukken graag telefonisch contact te willen. Na de aannameperiode is er een Haaglanden uitwisselingsmarkt waarin wij de kinderen “warm overdragen” naar de vo school.  

Eindtoets en schooladvies

Doet uw kind in april/mei 2022 het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft niet! We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen.Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een andere school.Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.

Documenten:

Braspresentatie
Presentatie van de VO scholen
Jaarkalender van de SVL
Jaarkalender voor het aanmelden
Infograpic aanmeldprocedure
Flyer digitaal aanmelden
VO gids