Missie en Visie

 

Samen leren en leven vanuit vertrouwen en nieuwsgierigheid.


Samen leren: Op De Bras leren we van en met elkaar, waarbij zowel naar het proces als het resultaat gekeken wordt. Door een kwalitatief sterk lesaanbod bieden we de kinderen een stevige basis. Het leren wordt betekenisvol doordat er samenhang is tussen het aanbod in ons onderwijs. De mentoren bewaken de doorgaande leerlijnen en begeleiden de kinderen bij het maken van de volgende stap. 

Samen leven: Op De Bras werken we vanuit de relatie driehoek (zie de afbeelding) tussen kind-ouders-school. Gezamenlijk vormen we passende normen en waarden om aan de ontwikkeling en het geluk van alle betrokkenen bij te dragen. Onze kinderen krijgen op De Bras de vaardigheden aangereikt om zich door te ontwikkelen tot een sociale- en empathische wereldburger. 

Vertrouwen: Op De Bras wordt gewerkt vanuit vertrouwen in de autonomie van het kind. We bieden een leeromgeving waarin kinderen zich gezien, gehoord en vaardig voelen. Op De Bras mag je jezelf zijn! Hierdoor ontwikkelen onze kinderen een positief zelfbeeld. Hierbij vormen passie, een open blik en aandacht de kern.

Nieuwsgierigheid: Door te werken in een rijke leeromgeving en bij voorkeur vanuit levensechte situaties, prikkelen we een onderzoekende houding bij onze kinderen. Welbevinden en betrokkenheid zijn de graadmeters van waaruit de kinderen en de mentoren de uitdaging aangaan om zich met passie en creativiteit verder te ontplooien.